Logo

Strategische Personeelsplanning in twee dagen

In 6 stappen naar een effectief stuurinstrument

Opleidingbeeld
Goed personeel is van groot strategisch belang voor iedere organisatie. In aantallen, in kwaliteiten, in flexibiliteit en in kosten. Wat heb je straks nodig, wat is er dan beschikbaar en hoe lossen we de mogelijke gaten op? Dat is de essentie van strategische personeelsplanning. Maar welke stappen moet u zetten om een SPP-plan voor uw organisatie te schrijven? Wie betrekt u in dit proces? Hoe zorgt u voor een adequate implementatie van het plan? Dr. Gerard Evers geeft u in twee dagen de handvatten om dit te realiseren!
Datum:
Overzicht van alle beschikbare data en locaties:
DagStartdatumLocatieVervolgdata
di7 mei 2019NBC, Nieuwegein28 mei
do3 oktober 2019NBC, Nieuwegein31 okt
Prijs: € 1490 excl. 21% btw
Info: 6 tot 16 deelnemers

Strategische personeelsplanning is de basis voor effectief en toekomstgericht HRM-beleid, dat bijdraagt aan het realiseren van uw organisatiedoelen. Het bevordert betere beargumentering van beleidskeuzes, met name op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. Ook maakt het organisaties succesvoller bij het werven en selecteren van nieuwe, geschikte mensen. Daarom is een uitgewerkt SPP-beleid essentieel voor de toekomst van uw organisatie. Maar hoe komt u nu daadwerkelijk tot een plan?

 

Aansluitend wordt een overzicht gemaakt van de huidige en de straks verwachte bezetting en ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt. Mogelijke verschillen tussen gewenste formatie en verwachte bezetting komen zo scherp in beeld. U inventariseert daarmee de organisatie en de personele knelpunten in de toekomst op bedrijfskundig, beleidsmatig en strategisch niveau. 

 

Aan de slag met SPP

Tijdens het programma Strategische Personeelsplanning in twee dagen gaat u samen met Dr. Gerard Evers aan de slag met het uitwerken van uw SPP-plan. Hij leert u 

 • de koppeling te maken met organisatiestrategie en keuzen hierbinnen, 
 • de vertaling te maken van gewenste positionering naar kritieke competenties, 
 • de huidige formatie in beeld te brengen, gezien door een bedrijfskundige bril, 
 • mogelijke toekomstscenario’s te analyseren en van daaruit een beeld te krijgen van de logische keuzen rond de straks gewenste formatie, inclusief het verdelen van werk (functiemix), de gewenste flexibiliteit (sourcing en outsourcing) en de verwachte kosten van het ‘dream team’ voor de toekomst. 

6 stappen naar het optimale SPP-plan

Gerard Evers besteedt veel aandacht aan de technieken en tools, die u helpen uw plan vorm te geven. Zo doorloopt hij o.a. met u 6 stappen, die u de tools geven die leiden tot het optimale SPP-plan. Onder de tab ‘Details’ treft u een uitwerking aan van dit stappenplan. Daarnaast wordt ook ruimschoots aandacht gegeven aan het proces rond SPP. Immers, gelijk hebben is belangrijk, maar gelijk krijgen is iets anders. Door een spoorboekje met rol en positie van diverse belanghebbenden (lijn, HR, finance, OR) wordt een logisch en behapbaar proces tot stand gebracht dat ook bij later gebruik prima als leidraad kan dienen.

 

Schrijf uw eigen plan 

Na afloop van de eerste trainingsdag ontvangt u naast het stappenplan het nodige achtergrondmateriaal, zoals een boek, rekenmodellen en artikelen. Met deze bagage gaat u als huiswerkopdracht aan de slag met een plan van aanpak van uw eigen strategische personeelsplanning. U eigent zich een werkwijze toe om, samen met actoren in uw organisatie, te komen tot een samenhangende visie op de toekomst en de personele consequenties die dat tot gevolg heeft. In deze huiswerkperiode van 3 tot 4 weken krijgt u ook desgewenst virtuele ondersteuning van Gerard. Op dag 2 wordt door u een presentatie gegeven en worden de resultaten en ervaringen besproken en van commentaar voorzien. U leert daarmee ook van de ervaringen van de andere deelnemers.

 

Resultaat van het programma

Na afloop van het tweedaagse programma heeft u:

 • inzicht in het ontwikkelen en toepassen van SPP, zowel wat betreft de inhoudelijke en technische aspecten als de wijze waarop het proces kan worden ingericht;
 • een analyse van de actuele en gewenste personeelsbezetting binnen uw eigen organisatie;
 • inzicht in noodzakelijke in-, door- en uitstroom ontwikkelingen;
 • overzicht van maatregelingen om SPP-doelstellingen binnen uw organisatie te realiseren;
 • ervaring in het werken met een uitgebalanceerd en op maat toegesneden instrumentarium om in de toekomst zelf SPP uit te kunnen voeren.

Daarmee

 • reduceert u onzekerheid en zorgt u voor een juiste personele bezetting om uw strategische doelstellingen voor nu en in de toekomst te realiseren; en
 • behaalt u concurrentievoordeel omdat u zeer goed in staat bent de organisatie te bemensen.

Doelgroep

 

Deze masterclass is speciaal bedoeld voor HR professionals die in hun organisatie, zowel profit als non-profit, de concrete stap zetten naar een effectieve strategische personeelsplanning. Ook is dit programma geschikt voor betrokken lijnmanagers en financial controllers.

 

Deelnemers ontvangen het boek Strategische Personeelsplanning - Theorie, instrumenten en praktische aanpak t.w.v. € 41,95 van de hand van de docent dr. Gerard Evers.

 

SPP en uw organisatie

“Strategische personeelsplanning is het voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel, waardoor de juiste personen op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, teneinde de activiteiten uit te kunnen voeren, benodigd voor het behalen van de strategische doelen."

(bron: Evers, 2014)

 

Om de personele formatie van uw organisatie te bepalen wordt de in de toekomst te leveren productie/ dienstverlening afgeleid van de strategische visie en doelstellingen. Een periode van 3 tot 5 jaar is voor het management van de meeste organisaties redelijk goed te overzien. Het management van uw organisatie wordt begeleid om vooruit te kijken en de doelstellingen (productie, diensten, services) te vertalen en te concretiseren naar de personeelsbehoefte (kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelatie). Dit vraagt van managers enig abstraherend vermogen en lange termijn denken. En ook al is de actualiteit vaak grillig en de toekomst onvoorspelbaar, door dialoog en doorredeneren blijkt het vaak goed mogelijk om tot een aantal meest waarschijnlijke toekomstbeelden te komen. Hierbij worden aannames gedaan en scenario’s doorgesproken. Bij dit proces zijn verschillende disciplines betrokken in een iteratief denkproces. Uiteindelijk leidt dit tot concrete inzichten in de gewenste toekomstige formatie op het gebied van kwantiteit, kwaliteit, kosten en arbeidsrelaties.

 

Het 6-stappen model van Gerard Evers

 

Stap 1. In- en externe analyse, scenario-analyse 
De interne en externe ontwikkelingen die van toepassing zijn op uw organisatie worden in kaart gebracht. Verder wordt de huidige formatie in beeld gebracht, in termen van functiehuis, productenrange, productiviteit en functiemix. Hiermee is de bedrijfskundige situatie bepaald.

 

Stap 2. De toekomstige gewenste formatie 

Op basis van strategische keuzen rond positionering en beleidsmatige keuzen rond o.a. functiemix, sourcing en productiviteit wordt per scenario een gewenste formatie in beeld gebracht, met de bijbehorende bandbreedtes.

 

Stap 3. Huidige bezetting in kaart brengen
In deze fase wordt het huidige personeelsbestand doorgelicht. Hoeveel, hoe oud, hoe duur, hoe flexibel, en welke kwaliteit (heeft u in huis?)?

 

Stap 4. De toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid 
De uitkomsten van de voorgaande stap worden doorvertaald naar de toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid. Wij kijken naar patronen rond instroom, doorstroom en uitstroom. Daarbij wordt ook rekening gehouden met ontwikkelingen op de externe arbeidsmarkt.

 

Stap 5. Confronteren vraag en aanbod 
Door de toekomstige gewenste formatie (stap 2: de vraag) te vergelijken met de toekomstige verwachte bezetting (stap 4: aanbod) wordt duidelijk in welke mate en waar er sprake is van een kwantitatief en/of kwalitatief overschot of tekort.

 

Stap 6. Maatregelen 
De verschillende bevindingen en discrepanties uit de voorgaande fase leiden tot adviezen ten aanzien van te ontwikkelen beleid, instrumenten en maatregelen.

 

Dag 1

 

09.00 - 09.30

Ontvangst

09.30 - 10.00

Algemene introductie Verwachtingen en doelen van de tweedaagse

10.00 - 11.00

Stap 1: In- en externe analyse, scenario-analyse

11.00 - 12.30

Stap 2: De toekomstige gewenste formatie

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 14.30

Stap 3: Huidige bezetting in kaart brengen

14.30 - 15.30

Stap 4: De toekomstige bezetting bij ongewijzigd beleid

15.30 - 16.00

Stap 5: Confronteren vraag en aanbod

16.00 - 16.30

Stap 6: Maatregelen

16.30 - 17.00

Vooruitblik naar dag 2 en bespreking van de opdracht

17.00 

Afsluiting

 

Dag 2

 

9.00 - 09.30

Ontvangst

09.30 - 10.00

Terugblik op dag 1

 • Vragen en opmerkingen n.a.v. dag 1
 • Doelen voor het programma vandaag

10.00 - 12.30

Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, incl. eerste ronde discussie

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 -16.00

Plan van aanpak en bespreking van de opdracht, tweede discussieronde

16.00 - 16.30

Afronding- Resultaten van de tweedaagse op een rij.

 • Hoe nu verder binnen uw organisatie?

16.30

Afsluiting

Gerard Evers

Sprekersfoto
Directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM
Gerard Evers is directeur-eigenaar van adviesbureau Euro-HRM, gespecialiseerd in economisch personeelsmanagement. Hij studeerde algemene econometrie (cum laude) in Tilburg en werd daarna universitair docent Ruimtelijke Economie in Groningen. Na zijn proefschrift (1986) over interregionale arbeidsmobiliteit was hij van 1987 tot 1999 universitair hoofddocent Personeelwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1999 en 2005 werkte hij als consultant bij IVA Tilburg en van 2005-2009 als directeur van het departement HRM van OSA, de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek te Tilburg en Utrecht. Vanaf 2004 tot 2007 was hij tevens hoogleraar Human Capital Valuation aan de UvT. Gerard publiceert regelmatig boeken en artikelen over onderwerpen als strategische personeelsplanning, interne mobiliteit, beloningssystemen, ken-/stuurgetallen, balanced scorecards, human capital valuation en flexibele pensionering.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.