Logo

Overtuigend leiderschap voor HR

Nieuwe leiderschapskwaliteiten: cruciaal voor uw succes

Opleidingbeeld
Binnen toekomstgerichte organisaties staat samenwerken en verbinden centraal. Nieuwe organisatievormen vragen om een nieuw type leider. Een leider die voorwaarden schept, medewerkers faciliteert en mensen in hun kracht weet te zetten. Ook HR leiders moeten in staat zijn deze nieuwe leiderschapsrol overtuigend te vervullen binnen het eigen team én als voorbeeld binnen de organisatie.

Nieuwe leiders zullen niet langer sturen op het uitvoeren van taken, maar zetten vooral het behalen van het resultaat en het creëren van toegevoegde waarde centraal. Om dit te bereiken is het van belang dat de nieuwe leider medewerkers kan inspireren, motiveren en coachen. Het geven van verantwoordelijkheid en vertrouwen zorgen ervoor dat mensen in hun kracht komen te staan en een optimale bijdrage leveren aan het behalen van de organisatiedoelen. De nieuwe, veelal faciliterende rol van leiders, vraagt om de inzet van nieuwe competenties.

 

Het tweedaagse masterclassprogramma Overtuigend leiderschap voor HR is gericht op het ontwikkelen van de nieuwe leiderschapskwaliteiten voor HR-managers en -leidinggevenden. Leiderschapskwaliteiten die cruciaal zijn voor het succesvol laten functioneren van medewerkers, waardoor zij beter in staat zijn een actieve bijdrage te leveren aan de organisatiedoelen. 

 

Leiderschap door inspiratie en vertrouwen

O.l.v. een team van topdocenten, waaronder prof. dr. Rob Vinke, hoogleraar personeelswetenschappen aan de Nyenrode Business Universiteit, dr. Inge Nuijten en drs. Boudewijn Overduin leert u uitvoering te geven aan uw rol als nieuwe leider en uw leiderschapsrol effectiever, krachtiger en met meer zelfvertrouwen te vervullen. U leert op welke manier u overtuigend leiderschap binnen uw organisatie laat zien, hoe u op een geloofwaardige wijze medewerkers weet te inspireren en te motiveren én hoe u kunt verbinden en ruimte geven. 

 

Unieke geïntegreerde aanpak

Juist HR, die zich heel druk maakt over leiderschapsontwikkeling van anderen, dient zelf een duidelijke invulling te geven aan het nieuwe leiderschap. En dat gebeurt vaak niet. Een belangrijke reden daarvoor is dat er eigenlijk geen aanbod is voor deze specifieke doelgroep. Binnen dit tweedaagse masterclassprogramma wordt deze lacune opgevuld. Uniek binnen deze aanpak is dat de aandacht niet alleen uit gaat naar instrumenten en stijlen, die bijdragen aan het versterken van uw nieuwe leiderschapsrol. Het gaat vooral om een geïntegreerde aanpak. Leiderschap komt juist tot haar recht als een integraal en samenvoegend onderdeel - als katalysator - bij het realiseren van toegevoegde waarde voor de organisatie, klanten en de medewerkers. 

 

Resultaat van het programma

Tijdens de masterclasses wordt HR-leiderschap verkend, geconcretiseerd en van handvatten voorzien. Na afloop van het tweedaagse programma

 • bent u  goed in staat uw nieuwe leiderschapsrol binnen de organisatie te begrijpen;
 • heeft u geleerd deze faciliterende rol optimaal uit te voeren door mensen te motiveren, stimuleren en te coachen;
 • heeft u geleerd om los te kunnen laten en vrijheid en vertrouwen aan medewerkers te kunnen geven;
 • kennis over de momenten waarop u als nieuwe leider (wel) dient in te grijpen;
 • kunt u uw leiderschapsrol effectiever, krachtiger en met meer zelfvertrouwen vervullen.  

Met deze tweedaagse masterclass krijgt u inzicht in wat overtuigend leiderschap nu “werkelijk” is. U leert hoe u dat zelf kunt bereiken vanuit uw eigen HR-perspectief en hoe u het juiste voorbeeld geeft aan andere leidinggevenden binnen uw organisatie.

 

Doelgroep

De masterclass is ontwikkeld voor HR-managers en –leidinggevenden die vanuit een sterk geworteld persoonlijk leiderschap een stempel willen drukken op de ontwikkeling van een toekomstgerichte, moderne organisatie waarbinnen de kracht van mensen centraal staat.

 

Deelname

De masterclassreeks is opgebouwd uit 4 modules en omvat twee dagen. De kosten voor de gehele masterclass bedragen € 1.490. Bij deelname aan deze masterclass ontvangen deelnemers de boeken: HRM voor de toekomst van Rob Vinke, Echte leiders dienen van Inge Nuijten en Strategisch Talentmanagement onder redactie van Boudewijn Overduin. Na afloop van het programma ontvangen deelnemers een HR Academy-deelnemerscertificaat, ondertekend door prof. dr. Rob H.W. Vinke.

 

Dag 1: Op dag één worden het hoe en waarom van het nieuwe leiderschap binnen HR verkend en worden de wezenlijke leiderschapsvragen en uitdagingen binnen nieuwe vormen van organiseren en samenwerken benoemd. Dat betekent samen met de andere groepsleden in interactie komen tot de persoonlijke vraagstellingen en de vraagstellingen in het bijzonder voor het HR vak en de HR rol.

Tijd: 09.00-17.00 uur

 

Module 1: Missie en visie vanuit HR leiderschap

Spreker: Prof. Dr. Rob Vinke 

 • Strategische scenario's om HR leiderschapswaarde te verhogen;
 • De nieuwe leiderschapsrol voor HR, waarbinnen ‘het beste uit mensen halen’ centraal staat; 
 • Verbinden van HR aanpak met organisatiedoelstellingen en het lijnmanagement.

 

Module 2: Leiderschapspositionering en leiderschapsfilosofie

Spreker: Dr. Inge Nuijten 

 • Leiderschap is veel meer dan een stijl of instrument;
 • Daadkrachtig Leiderschap begint als echte HR leiders dienen;
 • Filosofie van HR Leiderschap en leiderschap als leefhouding.

  

Dag 2: Op dag twee worden de leiderschapslijnen bijeengebracht en verankerd in een persoonlijk HR leiderschap. Iedere HR leider is een unieke leider in een unieke context. Hoe overeind te blijven als de spelregels constant veranderen en het speelveld niet is te overzien?

Tijd: 09.30-16.30 uur

 

Module 3: Naar een persoonlijk groeiprofiel van de HR leider

Spreker: Drs. Boudewijn Overduin 

 • Wat blokkeert, ook in deze groep, effectief HR-leiderschap? Welke factoren zouden dat leiderschap bevorderen?
 • De verschuiving van sturen naar coachen, dus meer naar ankers, motivatie, inspiratie, vertrouwen en talenten en competenties.
 • Bestaat er een ideaal competentieprofiel voor HR-leiderschap en zo ja hoe ziet dat eruit?
 • In hoeverre bestaat er een gap met bestaande profielen?

 

Module 4: Excellent leidinggeven aan HR-professionals

Spreker: Prof. Dr. Rob Vinke

 • Individuele reflectie op de HR-manager en –leidinggevende als nieuwe leider.
 • Hoe word en blijf ik HR leider bij onzichtbaar leiderschap?

Ieder dagdeel wordt gestart met de vaststelling van de persoonlijke leerdoelen en wordt geëindigd met het evalueren van de inhoud van de bijdrage aan de hand van het eigen leerlogboek. Tussen de dagen 1 en 2 worden de dagelijkse praktijk met de leerdoelen geoefend. Na de tweede dag is het persoonlijke leerdoel verduidelijkt en zal met kracht nieuw persoonlijk leiderschap voor HR kunnen worden getoond.

 

Prof. dr. Rob Vinke

Sprekersfoto
Hoogleraar
Prof. dr. Rob H. W. Vinke is emeritus hoogleraar personeelswetenschappen aan de Universiteit Nyenrode. Hij werkte ruim acht jaar als senior consultant bij Hay Management Consultants en vervolgens ruim twee jaar als senior adviseur bij Twynstra Gudde. Hij is kerndocent van de opleiding HR-strateeg aan de Universiteit Groningen en auteur van de uitgave ‘HRM voor de toekomst’. Zijn kernspecialisaties zijn: trends in de samenleving, strategisch HRM-beleid, arbeidsvoorwaarden & beloning, cultuur & motivatie. Rob Vinke is tevens voorzitter van de Raad van Advies van HR Academy.

Dr. Inge Nuijten

Sprekersfoto
Docent Leadership
Inge Nuijten is gepromoveerd op dienend-leiderschap. Vanuit Redpoint Company geeft zij op basis van wetenschappelijk onderzoek advies en training aan organisaties op het gebied van dienend-leiderschap en prestatiepsychologie. Zij is verbonden aan de Vrije Universiteit en kerndocent van de leergang Young Leadership van AOG School of Management.

Drs. Boudewijn Overduin

Sprekersfoto
Consultant Strategisch HR, oprichter en voormalig algemeen directeur van Vergouwen Overduin
Boudewijn Overduin verzorgt presentaties, geeft ondersteuning en advies bij het strategisch vormgeven van HR(D). Hij publiceerde onder meer over een performancegerichte benadering van training en opleiding. De laatste jaren deed hij samen met Nyenrode Business Universiteit onderzoek naar praktijk en beleving van talentmanagement in Nederland. Zijn publicaties op dit terrein opteren voor een meer gedifferentieerde en strategische benadering van talentmanagement. Recentelijk verscheen onder meer van zijn hand het boek 'Strategisch Talentmanagement: over talent, talentontwikkeling en het strategisch inzetten van talent'.

Downloads


Cedeo

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.