Logo

E-learning: Aan de slag met zieke werknemers en Poortwachter

Van probleemanalyse, inzet casemanager tot plan van aanpak en toetsing UWV!

Opleidingbeeld
Als een werknemer langdurig is uitgeschakeld dan vloeien er uit de Wet verbetering poortwachter allerlei verplichtingen voort waar u als werkgever aan dient te voldoen. Verzaken van die verplichtingen kost de werkgever veel geld. Deze online opleiding geeft u kennis van alle aspecten die de Wet verbetering poortwachter voorschrijft en helpt u direct aan de slag te gaan.

Loop geen risico. Pas Poortwachter correct toe!

Poortwachter stelt allerlei verplichtingen aan de werkgever. Dat vereist een adequate aanpak. Te laat een probleemanalyse maken kan al leiden tot een sanctie van het UWV. Uiteindelijk kan dat zelfs leiden tot loondoorbetaling in het derde jaar. Een goede toepassing van Poortwachter kan ook tot het omgekeerde leiden: de zieke werknemer kan weer aan het werk. In veel gevallen in uw organisatie, in enkele gevallen bij een andere organisatie (Tweede spoor).

 

Deze opleiding geeft u inzicht in alle regels die gelden bij langdurig verzuim van medewerkers, geeft aan of eigenrisicodragerschap aantrekkelijk is of niet en leert u de regels toepassen in de praktijk. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u de opleiding wilt volgen.

 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor HR-professionals die essentiële kennis over Poortwachter willen hebben en er direct in de praktijk mee aan de slag willen gaan. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken. 

 

Aan de slag met zieke medewerkers en Poortwachter

In deze opleiding gaat u aan de slag met de stappen die Poortwachter voorschrijft. De onderwerpen zijn:

 • Overzicht van wet- en regelgeving
 • Ziekteverlofaanvraag en de probleemanalyse
 • Opstellen van een plan van aanpak 
 • Wel of geen eigenrisicodragerschap
 • Ziektemelding bij het UWV
 • Eerstejaarsevaluatie en bijstelling plan van aanpak
 • Re-integratiedossier en –verslag
 • WIA-aanvraag

Centrale casus

In de opleiding loopt een praktijkcase over een fictieve organisatie als een rode draad door de onderwerpen. De case laat op een aansprekende manier herkenbare praktijksituaties zien waarin uw inbreng en oordeel wordt gevraagd. Zo krijgt u praktisch inzicht in de wet- en regelgeving en leert u deze realistisch toe te passen.

 

Praktijkopdrachten

De opleiding is erop gericht om u overzicht over de wet- en regelgeving te geven en de vertaling te maken naar praktische kennis voor uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom hebben de opdrachten ook betrekking op uw eigen praktijk. Zo wordt u bijvoorbeeld gevraagd om een plan van aanpak te schrijven, de probleemanalyse te beoordelen en het Tweede Spoor te onderzoeken.

 

Naslaginformatie

Bij elk onderdeel in de opleiding krijgt u praktische checklists en naslaginformatie. Die kunt u gebruiken om aan de case te werken en de praktijkopdrachten uit te voeren. De naslaginformatie kunt u op uw eigen computer opslaan, zodat u deze ook kunt gebruiken als u de cursus heeft afgerond.

 

Leerdoelen/ resultaten

Na afronding van deze opleiding:

 • Kent u het wettelijk kader van de Wet verbetering poortwachter
 • Weet u welke stappen u op welk moment moet zetten en welke personen u hierbij op welk moment moet inschakelen
 • Kent u de vereisten die gelden voor de probleemanalyse en het plan van aanpak
 • Weet u wanneer het voor u aantrekkelijk kan zijn eigenrisicodrager te worden
 • Kunt u beoordelen of uw dossier aan de eisen voldoet
 • Heeft u inzicht in de beoordelingscriteria van het UWV
 • Kunt u het wettelijk kader toepassen op uw eigen werkpraktijk

Voordelen

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over het proces van de ziekmelding tot aan de WIA-aanvraag. U leert daarbij de Wet verbetering poortwachter correct uit te voeren. U kunt er direct mee aan de slag. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u tijd aan de opleiding besteedt.

 

De opleiding is flexibel opgezet en volgt uw leervoorkeur. Zo kunt u meteen de onderwerpen kiezen waar u de meeste behoefte aan heeft. In korte video's behandelen experts de onderwerpen. Met de aangereikte kennis gaat u in de case- en praktijkopdrachten direct aan de slag. Checklists en naslaginformatie geven u verdere ondersteuning. 

 

Zo maakt HR Academy het makkelijk voor u om bij te blijven!

 

E-learning eigenschappen breed

Deelname

De gemiddelde tijdsbesteding om de opleiding te doorlopen ligt tussen de 8 tot 12 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. Na afronding van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname. 

 

Gerelateerde online opleidingen

"Aan de slag met...": het nieuwe online leerconcept van HR Academy

Wet- en regelgeving veranderen met regelmaat. Zeker in het arbeidsrecht. Bijblijven is voor u als HR-professional een absolute must. Dat kan op vele manieren. De meest efficiënte manier is e-learning. Met de HR Academy online opleidingen ‘Aan de slag met...’ krijgt u de mogelijkheid om op een actuele (arbeidsrechtelijke) terreinen uw kennis bij te spijkeren. Kennis die onontbeerlijk is in uw HR-praktijk.

 

U leert online: in uw eigen tijd en tempo, bespaart kosten en ook veel reistijd.

 

Introductie

Deze opleiding start met een introductie door de expert Mr. Turgut Hefti. U krijgt een overzicht van de onderwerpen die in de opleiding aan de orde komen. Vervolgens bespreekt hij in aparte onderdelen de onderwerpen in detail.

 

 

Direct toepassen in de praktijk

U krijgt de actuele kennis en informatie op een overzichtelijke manier aangeboden via video’s met handige samenvattingen, naslaginformatie en samengevatte jurisprudentie. De kennis wordt tijdens de opleiding direct in uw eigen praktijk toegepast. Ook gaat u aan de slag met een centrale casus, waar u opdrachten uitvoert die ten grondslag liggen aan wat u heeft geleerd. Zo doorloopt u de opleiding. Aan het eind krijgt u een bewijs van deelname van HR Academy.

 

Duur

De gemiddelde tijdsbesteding om de onderdelen van de opleiding te doorlopen ligt tussen de 6 tot 10 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. U heeft drie maanden onbeperkt toegang tot de opleiding, ook als u deze al heeft afgerond. De praktische naslaginformatie kunt u in pdf-formaat downloaden en ook na afsluiting van de opleiding blijven gebruiken.

In deze opleiding gaat u aan de slag met verzuim en re-integratie van (langdurig) zieke medewerkers en Poortwachter. De opleiding is opgebouwd uit 9 modules. Iedere module bevat naast de introductievideo’s en de centrale case, uitgebreide naslaginformatie en een helder overzicht van relevante jurisprudentie. Aan het einde van deze opleiding:

 • kent u het wettelijk kader rondom de Wet verbetering poortwachter
 • weet u welke stappen u op welk moment moet zetten en welke personen u hierbij moet inschakelen
 • kunt u het wettelijk kader toepassen op uw eigen werkpraktijk en de procedures op de juiste manier uitvoeren

Heeft u tijdens de opleiding vragen, dan kunt u deze stellen aan uw expert Turgut Hefti! 

 

Module 1: Introductie

In de introductiemodule maakt u kennis met de leerdoelen en krijgt u inzicht in een aantal belangrijke basisbegrippen rondom verzuim en re-integratie van zieke medewerkers. 

 

Module 2: Wet- en regelgeving

Module 2 legt het juridisch fundament dat geldt rondom Poortwachter. U leert wat de algemene verplichtingen zijn voor u als werkgever. Vooral de loondoorbetalingsverplichting ligt daarbij onder de loep. Ook verdiept u zich in de verplichtingen van de werknemer.   

 

Module 3: Ziekteverzuimaanvraag en probleemanalyse

In module 3 doorloopt u de ziektemeldingsprocedure, met daarbij specifieke aandacht voor het opstellen van de probleemanalyse en het up-to-date houden van de verzuimregistratie. U weet na het afronden van deze module wanneer u schade kunt verhalen bij ziekte veroorzaakt door derden en u heeft inzicht in het medisch beroepsgeheim van de bedrijfsarts.   

 

Module 4: Plan van aanpak

In module 4 stelt u een plan van aanpak op overeenkomstig de Poortwachter-voorschriften die het UWV controleert. U krijgt inzicht in termijnen die het UWV stelt, alle verplichte onderdelen die het plan van aanpak moet bevatten en in de rol van de casemanager.   

 

Module 5: Eigenrisicodragerschap

Na het volgen van module 5 weet u of het aantrekkelijk voor uw organisatie kan zijn om voor een publieke verzekering via het UWV te kiezen, of om eigenrisicodrager te zijn en zelf de WGA-uitkeringen van (ex-)werknemers voor u rekening te nemen.  

 

Module 6: Ziekmelding UWV

In module 6 doorloopt u de procedure die geldt als u een werknemer na 42 weken arbeidsongeschiktheid ziek meldt bij UWV. Turgut Hefti leert u wat de gevolgen zijn van meerdere opvolgende ziekteperiodes en wat de sancties zijn bij een te late melding. 

 

Module 7: Tussentijdse evaluatie en bijstelling van het plan van aanpak

Module 7 geeft u inzicht in de vereisten die gelden voor de tussen evaluatie in de periode tussen week 50 en 52 na de ziekmelding. U bereidt een evaluatiegesprek voor, stelt een plan van aanpak bij en beoordeelt of een werknemer in aanmerking komt voor een Spoor 2.

 

Module 8: Re-integratiedossier en -verslag

In module 8 leert u waaraan het re-integratiedossier en het -verslag moeten voldoen. Aandacht gaat uit naar de inhoud van het dossier en de termijnen die in acht moeten worden genomen bij het opstellen van dossier en verslaglegging.

 

Module 9: WIA-aanvraag

De cursus sluit af met module 9, waarbinnen de uiteindelijke WIA-aanvraag bij het UWV door de werknemer wordt belicht. U leert de criteria te doorzien die het UWV hanteert bij de beoordeling van de aanvraag en weet wanneer er door het UWV een loonsanctie kan worden opgelegd.  

 

Na het afronden van de modules en het uitvoeren van de toepassingsopdrachten binnen de centrale case ontvangt u een bewijs van deelname. Met deze online opleiding van HR Academy brengt u uw kennis over verzuim en re-integratie van zieke medewerkers en Poortwachter direct op niveau. Waar en wanneer dat u uitkomt!

Turgut Hefti

Sprekersfoto
Jurist en arbeidsdeskundige
Turgut Hefti is jurist en arbeidsdeskundige en heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van re-integratieconcepten bij zowel grote werkgevers als in het mkb. Hij werkt sinds1989 in de sociale zekerheidsbranche. Als jurist is hij als arbeidsdeskundige en projectmanager verbonden geweest aan UWV, verzekeringsmaatschappijen en re-integratiebedrijven. Sinds een aantal jaren is hij eigenaar van Hefti Consultancy, een bureau dat zich bezighoudt met arbeidsmobiliteit. Hefti ondersteunt als jurist en arbeidsdeskundige werkgevers en werknemers bij het vinden van re-integratie oplossingen.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.