Logo

E-learning: Aan de slag met uw arbeidsomstandighedenbeleid

Over regels voor de RI&E, thuis- en telewerkplekken, beschermingsmiddelen en ziektepreventie

Opleidingbeeld
Stipte naleving van de wet- en regelgeving is een must. Zo kan een te late melding van een bedrijfsongeval aan de inspectie SZW leiden tot een boete van €50.000,-! Ook een actuele Risico Inventarisatie & Evaluatie is een onderwerp dat streng door de Inspectie wordt gecontroleerd. Deze online opleiding geeft u essentiële kennis over de wet- en regelgeving over arbo en ziektepreventie.

Weet de regels, doe nu de checks, ken de stappen en pas toe!  

De Arbowet en het Arbobesluit schrijven regels voor die u moet uitvoeren. De regels hebben o.a. betrekking op de werkplekken voor zwangere werknemers, thuis- en telewerken en beschermingsmiddelen. Maar ook op de uitvoering van een verplichte en adequate Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), de inzet van de arbodienst en de opzet van uw BHV. Deze uitvoeringsvoorschriften hebben een behoorlijke impact op de taken en verantwoordelijkheden voor u als HR professional, maar ook op uw medewerkers.

 

In vrijwel alle gevallen bent u als werkgever aansprakelijk voor ongevallen op de werkplek. Zelfs als medewerkers zich niet houden aan de voorschriften. Zo zijn er gevallen bekend waarbij medewerkers aantoonbare fouten maken bij het gebruik van machines en daarbij letsel oplopen. Toch besliste de rechter in die gevallen dat er sprake is van werkgeversaansprakelijkheid. En dat kost de werkgever veel geld.

 

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over arbeidsomstandigheden en ziektepreventie, ondersteunt u bij het opzetten van een adequaat arbobeleid in uw organisatie en leert u de regels toe te passen. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u de opleiding wilt volgen.

 

Doelgroep

Deze online opleiding is bedoeld voor HR-professionals die hun kennis over de regels rond arbeidsomstandigheden op niveau willen brengen en er direct in de praktijk mee aan de slag willen gaan. De opleiding is ook geschikt voor lijnmanagers met HR-taken. 

 

Aan de slag met uw arbeidsomstandighedenbeleid

In deze opleiding gaat u aan de slag met uw arbeidsomstandighedenbeleid. De onderwerpen zijn:

 • Arbowet en Arbobesluit
 • Invoeren Arbobeleid
 • Risico Inventarisatie & Evaluatie
 • Ziektepreventiebeleid

Centrale case

In de opleiding gaat u aan het werk met een praktijkcase over een fictieve organisatie, Jansen & Jansens. De case laat een aansprekende, herkenbare praktijksituatie zien waarin uw inbreng en oordeel wordt gevraagd. Jansen & Jansens  wordt geconfronteerd met bezoek van de inspectie SZW, na een bedrijfsongeval. Daarbij vindt een strenge beoordeling plaats van de gemaakte RI&E en worden gebreken geconstateerd bij de uitvoering van de voorschriften. De RI&E moet op last van de Inspectie SZW binnen een maand worden geactualiseerd. Hoe pakt u dat aan? Via de praktijkcase krijgt u praktisch inzicht in de wet- en regelgeving en leert u deze realistisch toe te passen.  

 

Praktijkopdrachten

De opleiding is erop gericht om u overzicht over de wet- en regelgeving te geven en de vertaling te maken naar praktische kennis voor uw dagelijkse werkzaamheden. Daarom hebben de opdrachten ook betrekking op uw eigen praktijk en toetst u tijdens het volgen van de opleiding direct of binnen uw organisatie aan alle noodzakelijke voorschriften is voldaan.

 

Naslaginformatie

Bij elk onderdeel in de opleiding krijgt u praktische checklists en naslaginformatie. Die kunt u gebruiken om aan de case te werken en de praktijkopdrachten uit te voeren. De naslaginformatie kunt u op uw eigen computer opslaan, zodat u deze ook kunt gebruiken als u de opleiding heeft afgerond. 

 

Leerdoelen/ resultaten  

Na afronding van deze opleiding:

 • Kent u de wetten, regels en procedures rond arbeidsomstandigheden en ziektepreventie
 • Weet u wanneer sprake is van werkgeversaansprakelijkheid
 • Weet u hoe u een adequate Risico Inventarisatie & Evaluatie opzet en uitvoert
 • Weet u welke bevoegdheden de Inspectie SZW heeft
 • Weet u hoe u bij ziekte van een medewerker demedicalisering toepast
 • Heeft u tips ontvangen over duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers binnen uw ziektepreventieplan

Voordelen

Deze opleiding geeft u essentiële kennis over de regels van arbeidsomstandigheden en ziektepreventie en helpt u direct aan de slag te gaan. En omdat de opleiding online is, bepaalt u zelf waar en wanneer u tijd aan de opleiding besteedt.

De opleiding is flexibel opgezet en volgt uw leervoorkeur. Zo kunt u meteen de onderwerpen kiezen waar u de meeste behoefte aan heeft. In korte video's behandelen experts de onderwerpen. Met de aangereikte kennis gaat u in de case- en praktijkopdrachten direct aan de slag. Checklists en naslaginformatie geven u verdere ondersteuning. 

 

 Zo maakt HR Academy het makkelijk voor u om bij te blijven! 

E-learning voordelen

Deelname

De gemiddelde tijdsbesteding om de opleiding te doorlopen ligt tussen de 8 en 12 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. Na afronding van de opleiding ontvangt u een bewijs van deelname.

 

Gerelateerde online opleidingen

"Aan de slag met...", het nieuwe online leerconcept van HR Academy
Wet- en regelgeving veranderen met regelmaat. Zeker in het arbeidsrecht. Bijblijven is voor u als HR-professional een absolute must. Dat kan kan op vele manieren. De meest efficiënte manier is e-learning. Met de HR Academy online opleidingen ‘Aan de slag met...’ krijgt u de mogelijkheid om op actuele (arbeidsrechtelijke) terreinen uw kennis bij te spijkeren. Kennis die onontbeerlijk is in uw HR-praktijk.

 

U leert online: in uw eigen tijd en tempo, bespaart kosten en ook veel reistijd.

 

Direct toepassen in de praktijk
U krijgt de actuele kennis en informatie op een overzichtelijke manier aangeboden via video’s met handige samenvattingen, naslaginformatie en samengevatte jurisprudentie. De kennis wordt tijdens de opleiding direct in uw eigen praktijk toegepast. Ook gaat u aan de slag met een centrale casus, waar u opdrachten moet uitvoeren die ten grondslag liggen aan wat u heeft geleerd. Zo doorloopt u de opleiding. Aan het eind krijgt u een bewijs van deelname van HR Academy.

 

Duur
De gemiddelde tijdsbesteding om de onderdelen van de opleiding te doorlopen ligt tussen de 6 en 10 uur. Maar u bepaalt zelf de volgorde en waar u meer of minder tijd aan wilt besteden. U heeft drie maanden onbeperkt toegang tot de online opleiding, ook als u deze al heeft afgerond. De praktische naslaginformatie kunt u in pdf-formaat downloaden en ook na afsluiting van de opleiding blijven gebruiken.

Programma

In deze opleiding gaat u aan de slag met uw arbeidsomstandighedenbeleid en ziektepreventie. De opleiding is opgebouwd uit 6 modules. Iedere module bevat naast de introductievideo’s en de centrale case, uitgebreide naslaginformatie en een helder overzicht van relevante jurisprudentie. Aan het einde van deze opleiding:

 • Kent u het wettelijk kader rondom arbeidsomstandigheden
 • Weet u hoe u ziektepreventie in uw organisatie implementeert
 • Kunt u het wettelijk kader toepassen op uw eigen werkpraktijk en de procedures op de juiste manier uitvoeren

Heeft u tijdens de opleiding vragen, dan kunt u deze stellen aan uw expert Turgut Hefti! 

 

Module 1: Introductie

In de introductiemodule maakt u kennis met de leerdoelen en krijgt u inzicht in een aantal belangrijke basisbegrippen rondom problematiek bij arbeidsomstandigheden en ziektepreventie.

 

Module 2: Wet- en regelgeving

Module 2 geeft informatie over het wettelijk kader. De relevante wetgeving opgenomen binnen de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidstijdenwet wordt behandeld. Aan de hand van deze wet- en regelgeving weet u hoe arbeidsomstandighedenbeleid concreet vorm krijgt in uw praktijk.

 

Module 3: Arbowet en arbobesluit

Module 3 gaat nader in op de doelvoorschriften: minimale beschermingsniveau voor waarborgen veiligheid en gezondheid. Aan de orde komen ook arbocatalogi, regels voor jongere en zwangere werknemers, thuis- en telewerken en de verantwoordelijkheden voor werkgever én werknemer.
Tevens wordt in deze module de taken en bevoegdheden van de Inspectie SZW behandeld.

 

Module 4: Invoeren Arbobeleid

In module 4 behandelt Turgut Hefti de verschillende aandachtspunten bij de inzet van de arbodienst, het ziekteverzuimbeleid, het gebruik van beschermingsmiddelen en de opzet BHV. Ook komen in deze module het arbobeleid met de verschillende procedures aan de orde, rondom het stellen van prioriteiten stellen; het vastleggen van gangbare afspraken en; de wijze van uitvoering.

 

Module 5: Risico Inventarisatie & Evaluatie

In module 5 wordt nader ingegaan op de verplichtingen van een RI&E. Met behulp van een stappenplan worden de volgende onderwerpen behandeld: inventarisatie, evaluatie, het plan van aanpak, de toetsing en uitvoering. Tenslotte komt in deze module ook de rol van de Inspectie SZW bij de RI&E aan de orde.

 

Module 6: Ziektepreventiebeleid

Aanvullende op de uitwerking van een adequaat arbobeleid toont Turgut Hefti in module 6 het belang aan van ziektepreventiebeleid. Hij behandelt twee specifieke onderwerpen die veel voorkomen in uw HR-praktijk. Allereerst gaat hij in op het demedicalisering van ziekte. In veel gevallen is er sprake van een andere oorzaak dan ziekte bij de ziekmelding. Hij geeft u de handvatten om dit te herkennen en hoe u daar mee om kan gaan. Verder gaat hij in op een groep medewerkers die steeds groter wordt door het oprekken van de pensioenleeftijd: medewerkers ouder dan 45 jaar. Hefti geeft tips over de wijze waarop u invulling kunt geven aan een preventief duurzaam inzetbaarheidsbeleid?

 

Na het afronden van de modules en het uitvoeren van de toepassingsopdrachten binnen de centrale case ontvangt u een bewijs van deelname. Met de online opleidingen van HR Academy brengt u uw kennis over arbeidsomstandigheden en ziektepreventie direct op niveau. Waar en wanneer dat u uitkomt!

Turgut Hefti

Sprekersfoto
Jurist en arbeidsdeskundige
Turgut Hefti is jurist en arbeidsdeskundige en heeft ruime ervaring met de ontwikkeling en implementatie van re-integratieconcepten bij zowel grote werkgevers als in het mkb. Hij werkt sinds1989 in de sociale zekerheidsbranche. Als jurist is hij als arbeidsdeskundige en projectmanager verbonden geweest aan UWV, verzekeringsmaatschappijen en re-integratiebedrijven. Sinds een aantal jaren is hij eigenaar van Hefti Consultancy, een bureau dat zich bezighoudt met arbeidsmobiliteit. Hefti ondersteunt als jurist en arbeidsdeskundige werkgevers en werknemers bij het vinden van re-integratie oplossingen.
© MindCampus b.v. Auteursrecht voorbehouden.